info@vacwerk.nl | 0641482695

Eerstelijns zorg

De Rijksoverheid wil een grotere rol en positie van de eerstelijnszorg om zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag te helpen. Dit is nodig omdat alleen hierdoor de zorg in de toekomst betaalbaar blijft. Een van de veranderingen is dat bijvoorbeeld (oudere) mensen met een (chronische ) zorgvraag in toenemende mate te maken gaan krijgen met een wijkverpleegkundige of een praktijkondersteuner.

van patiëntgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg

Door de klant structureel te betrekken bij veranderingen in de eerstelijnszorg ontstaat er een betere afstemming tussen vraag en aanbod wat bovendien een gunstig effect heeft op de mate van klanttevredenheid. VACwerk levert de methodieken om op een structurele wijze klantervaringen te meten waardoor de 1ste lijns zorg nog beter aansluit bij de verwachtingen van de cliënt.

Ziekenhuiszorg

Ook in de ziekenhuiszorg is er in de laatste decennia veel gebeurd. Er is meer specialistische zorg, patiënten worden korter opgenomen en E-Health doet steeds meer zijn intrede. Ook zijn ziekenhuizen in de loop der jaren steeds transparanter over welke zorg zij aanbieden en welke voordelen het voor de patiënt heeft om juist voor hun Ziekenhuis te kiezen.

niet de ziekte centraal stellen maar de gezondheid!

De cliënten daarentegen krijgen veel meer zeggenschap over hun individuele zorgplan. Hierbij gaat het over onderwerpen als eigen regie, bejegening, transparantie, keuzemogelijkheden en het werken met het zorgplan. De zorgkantoren zullen meer aandacht besteden aan de ervaren kwaliteit van leven door de individuele cliënt. Dit vraagt van de zorgaanbieder aanpassingen in het beleid waarbij de nadruk ligt op het actief betrekken van cliënten, familie, mantelzorger(s), wettelijke vertegenwoordigers en professionals. VACwerk biedt zorgaanbieders handvatten bij het inrichten van een interne kwaliteitscyclus waarbij het structureel meten van de cliënttevredenheid deel uitmaakt.

Langdurige zorg

De Wet op langdurige zorg (Wlz) krijgt in 2016 een andere invulling. Voor de zorgaanbieders en de cliënten die gebruik maken van de Wlz zal er het nodige veranderen. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld gaan aantonen dat de zorg daadwerkelijk is afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt en dat er continue verbeteringen plaatsvinden.

kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

De cliënten daarentegen krijgen veel meer zeggenschap over hun individuele zorgplan. Hierbij gaat het over onderwerpen als eigen regie, bejegening, transparantie, keuzemogelijkheden en het werken met het zorgplan. De zorgkantoren zullen meer aandacht besteden aan de ervaren kwaliteit van leven door de individuele cliënt. Dit vraagt van de zorgaanbieder aanpassingen in het beleid waarbij de nadruk ligt op het actief betrekken van cliënten, familie, mantelzorger(s), wettelijke vertegenwoordigers en professionals. VACwerk biedt zorgaanbieders handvatten bij het inrichten van een interne kwaliteitscyclus waarbij het structureel meten van de cliënttevredenheid deel uitmaakt.

Onderwijs

Het onderwijs heeft de kwaliteit hoog in het vaandel en daarom zijn ze continue gericht op verbetering en vernieuwing van het onderwijsaanbod. Om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen is samenwerking tussen scholen, leraren, onderzoekers en onderwijsontwikkelaars van cruciaal belang. Daarnaast moet het aanbod ook goed aansluiten bij de verwachtingen van de studenten en leerlingen.

de leerling centraal, maar dan ook echt!

Scholen vinden dat leerlingen recht hebben op inspraak. VACwerk levert aansprekende meetinstrumenten waarmee structureel metingen kunnen plaatsvinden naar de tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Sluit Menu