info@vacwerk.nl | 0641482695

[sdm_download id=”2444″ fancy=”1″]

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VACwerk met opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkom­sten betreffende door VACwerk te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien en voor zover VACwerk deze schrif­telijk heeft bevestigd, en gelden uitsluitend voor de over­eenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst                                           

 1. Een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel onder a. wordt geacht te zijn tot stand gekomen nadat aanvaarding van een opdracht door VACwerk schriftelijk is bevestigd.
 2. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze aanvullingen en/of wijzigingen door VACwerk uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever is door VACwerk voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten een vergoeding verschuldigd conform de door VACwerk uitgebrachte offerte.
 2. VACwerk is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari te herzien.
 3. Betaling van de facturen van VACwerk dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.
 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden op tenminste 20 % van het verschuldigde bedrag gefixeerd.

Artikel 4 – Auteurs- en Eigendomsrecht

Van alle bescheiden waarvan VACwerk zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij VACwerk.

Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden

 1. VACwerk verplicht zich tegenover opdrachtgever de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en zonder onnodige vertraging uit te voeren.
 2. VACwerk verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. VACwerk is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten door VACwerk bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van normale zorgvuldigheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.
 2. Bij de vaststelling van het door VACwerk als schadevergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de fout waarvan de schade het rechtstreekse gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de gemaakte fout minder ernstig is. Bij het bepalen van de ernst van de fout worden de gevolgen van de fout slechts in zoverre in aanmerking genomen als VACwerk deze in redelijkheid had moeten voorzien.
 3. De totaal door VACwerk te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het haar voor de betreffende opdracht, beperkt tot een jaar, toekomende honorarium.
 4. Iedere aansprakelijkheid van VACwerk vervalt door het verloop van drie maanden, te rekenen vanaf de dag dat adviezen werden uitgebracht.

Artikel 8 – Wanprestatie

In geval van wanprestatie, faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens bedrijf, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is VACwerk gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen, danwel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op de met VACwerk gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10 – Geschillen

Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter.

 

 

 

Sluit Menu